Prøveafholdelse

Dobermann

En Race til sport, avl og familien - intelligent og udfordrende

Prøveafholdelse

Nye apport regler - gældende fra 1. januar 2013 - fsv. angår ikrafttræden i Danmark se nedenfor

De internationale krav til apporterne har i en årrække (siden 1-1-2003) været, at bidestykket skal være hævet 4 cm over jorden. Schæferhundeklubben for Danmark’s Brugshunderåd og DKKs BHU har besluttet, at dette krav skal være gældende i Danmark fra 1. januar 2013. Tegningen t.h., som er taget fra FCI's gældende bestemmelser, viser en apport med 8-kantede endestykker. Det er ikke et krav, at endestykkerne er 8-kantede. I den tyske tekst står der, at selve udformningen er et ”Muster”, det betyder, at det er en model (sådan kan den se ud men behøver ikke), det vigtigste er, at den har de angivne mål og vægt, som er et krav.

Vægt: 650 g - 1.000 g - 2.000 g afhængig af klasse.

Bidestykke: Diameter: 4 cm og længde 12 cm.

Undersiden af bidestykket skal være hævet mindst 4 cm over underlaget.

Udformningen af endestykkerne er valgfri, blot ovennævnte krav opfyldes. Tykkelsen af endestykkerne afhænger af vægten på apporten og formentlig også træsort.

 

På Dansk Kennel Klubs dommermøde den 4. februar 2013 blev det besluttet, at reglerne træder i kraft i Danmark den 1/8 2013 fsv. angår konkurrencer, og generelt for alle prøver den 1/1 2014.

Regler for afholdelse af prøve

Se også "Gældende brugsprøveprogram"

Prøver / papirgang

Ved afholdelse af prøver er fastlagt en papirgang, som skal overholdes. Alle papirer og blanketter kan rekvireres hos henholdsvis BHUA (prøveanmeldelser, resultathæfter) og hos DKK (dommersedler og resultatlister).

Prøveanmeldelse

Anmeldelsesskema benyttes ved ansøgning om afholdelse af brugsprøver. Dette skema skal være BHUA i hænde senest 1 uge før prøveaflæggelsen finder sted.

Inden udfyldelse skal man have kontaktet en dommer og en figurant/er og fået deres accept på, at de kan dømme/løbe den pågældende dato. Evt. ændringer vedr. prøveafvikling skal meddeles BHUA hurtigst muligt.

Der skal foreligge særskilt prøveanmeldelse for hver benyttet dommer. En sidste øjebliks udvidelse med en dommer kan dog meddeles BHUA samtidig med fremsendelse af resultatlisten.

Godkendte prøvefiguranter skal benyttes. Listen over de i DDK godkendte figuranter forefindes i DDKs medlemsblad. Det er muligt for DAG at ændre figurant ved særlige omstændigheder, dog skal BHUA have besked hurtigst muligt.

Der skal naturligvis benyttes godkendte brugsprøvedommere.

Når prøveanmeldelsen er godkendt, returneres 1 eksemplar af anmeldelsen til dommeren, og 1 til prøvelederen. BHUA beholder 1 kopi til kontrol af, at der også indløber en resultatliste fra den pågældende prøve.

Når prøveanmeldelsen er godkendt, udfyldes online resultatliste og mailes til dommeren senest 5 dage før prøven.

Dommeren oplyser prøvelederen om dommeren selv medbringer dommersedler og liste over deltagere, eller om prøvelederen skal medbringe de relevante dommersedler.

 

Hver gruppe skal mindst én gang om året anmelde og afholde en åben prøve. For at prøven kan regnes for åben, annonceres den i DDKs blad eller meddeles landsdelenes træningspladser skriftligt i god tid før prøven. Der er mulighed for dispensation ved skriftlig henvendelse til BHUA.

Prøveanmeldelsesskema: Klik her

Resultatliste

Denne er det vigtigste dokument ved prøveaflæggelse, idet listen, når den er underskrevet af prøvens dommer, er den officielle accept og godkendelse af, at prøven er aflagt, og at de på listen anførte point er opnået.

Inden prøven udfyldes listen med samtlige oplysninger, den udfyldes på computer og gemmes som Excell ark. Husk at anføre, hvilken gruppe HF repræsenterer.

Er en hund af anden race oppe til prøve, skal racen anføres.

Det skal fremgå af listen, hvem der har været figurant/er.

Når prøven er færdig, indføres resultaterne og online resultatliste underskrives af dommeren. Resultatlisten skal være sendt på mail til BHUA senest 1 uge efter afholdelse af brugsprøven.

Det er BHUA's ansvar at få brugsprøverne registreret online på hundeweb senest 1 uge efter modtagelse af resultatlisten.

Følg vejledningen

Husk også at afregne et beløb svarende til 34 kr. pr. deltager til DDK, dette beløb er inkluderet i de af grupperne aftalte prøvegebyrer. DDK vil efterfølgende blive afkrævet tilsvarende af DKK. Dette beløb udgør 10 kr. til dommeruddannelse samt 24 kr. til registrering af prøven.

Online resultatliste, klik her

Vejleding til brug af online resultatliste

Dommersedler

Der foreligger dommersedler til alle typer af prøver. Dommersedlerne udfyldes på forhånd med oplysninger om de enkelte deltagere. Sedlerne udleveres til dommeren ved prøvens start, og den øvrige udfyldelse foretages af dommeren.

Når resultaterne er overført til resultatlisten, er dommersedlerne dommerens ejendom.

Dommersedler: Klik her

Prøvetilmelding

Skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger:

- Hundens navn, stambogsnummer, ID nr., køn og fødselsdato.

- Hundeførerens navn, adresse og telefonnummer.

- Prøven, som hunden skal aflægge.

- Hvilken gruppe HF er medlem af samt medlemsnummer i specialklub.

Gruppen sørger for tilmeldingsblanketter eller benytter online tilmeldingsblanket. Tilmelding skal være arrangørerne i hænde sammen med gebyr senest 1 uge før prøvens afholdelse, hvis intet andet er angivet. Hvis dette ikke overholdes, kan hunden ikke regnes for tilmeldt.

Resultathæfte

Udstedes kun til medlemmer af DDK, og kun til FCI-stambogsførte dobermann. Hæftet er udstedt til den enkelte hund og skal følge denne. Dobermann-lignende hunde uden stambog kan dog få udstedt et resultathæfte ifølge gældende procedure.

Følgende sendes til BHUA: Hunde med FCI-stambog: Kopi af stambog, ejerforhold, kopi af kvittering for DDK-medlemskab samt kvittering for de indbetalte 60 kr. for resultathæftet (inkluderer returporto) De 60 kr. indbetales på konto nr. 9570 8148120. Hunde uden stambog (fra 1/1 2014 skal der før udstedelse af resultathæfte kan finde sted rekvireres et start nr. hos DKK): Fødselsdato eller ca. alder, farve, ID-nr., kopi af kvittering for DDK-medlemskab og en DDK-træningsleders underskrift på, at den pågældende er en dobermannlignende hund, samt kr. 60,00.

Resultathæftet og kun ét resultathæfte afleveres til prøvelederen på dagen, inden deltagelse i prøver/konkurrencer påbegyndes.

Dansk registrerede hunde skal have et dansk resultathæfte for at kunne gå til prøve i Danmark.

Økonomi

Dommere og figuranter skal have km-penge efter statens takster samt forplejning, dog efter aftale med den enkelte dommer / figurant.

I øvrigt

Øvrige generelle bestemmelser til vore lydigheds- og brugsprøver står i specialklubbernes prøveprogram / håndbog, der kan rekvireres hos DKK, BHUA eller hos træningslederen.

Protester

Protester fra en hundefører, der deltager i prøver/konkurrencer, skal i skriftlig form afleveres til prøvelederen inden prøven/konkurrencen er afsluttet. Afgørelsen træffes af dommeren og kan ikke appelleres. Sammen med den skriftlige protest skal der afleveres kr. 50,00, som vil blive tilbagebetalt, såfremt protesten tages til følge.

Klager

Konstateres der overtrædelser af regler for prøver/konkurrencer kan der, umiddelbart efterfølgende, klages til BHUA, som herefter forelægger sagen for bestyrelsen.

Klagen skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af overtrædelsen samt et fyldestgørende bevis/dokumentationsmateriale. Sammen med den skriftlige klage skal der afleveres kr. 200,00, som vil blive tilbagebetalt, såfremt klagen tages til følge. Se i øvrigt efterfølgende procedure, som angivet under Disciplinære Regningslinjer i "Brugshundesport 2012".

Prøvelederens ansvar

Det er prøvelederens ansvar, at:

- Samtlige hunde opfylder de til enhver tid gældende betingelser for deltagelse i den pågældende prøve.

- Dommeren senest 2 dage før prøven er informeret om antallet af hunde og prøvernes art, samt mødested og tidspunkt. Vedr. antal hunde pr. prøve, se prøveprogram.

- Der er tilstrækkeligt sporareal til rådighed, inkl. et reserve areal til eventuelle ekstra spor.

- Det nødvendige materiel (herunder scanner til brug ved ID-kontrol af chip-mærkede hunde) er til stede og i funktionsdygtig stand, samt at det til enhver tid opfylder de betingelser, der er gældende for de pågældende prøver.

- De til dagen indkaldte hjælpere, herunder gruppedeltagere, sporlæggere og figuranter, er korrekt informerede og rutinerede til varetagelse af deres opgaver.

- Dommersedler - resultatlister - resultathæfter samt øvrige papirer, der er nødvendige for prøvens afvikling, er korrekt udfyldt og underskrevet.

- Prøvedeltagerne bliver korrekt modtaget og informeret om prøvens afvikling.

- Ingen deltager starter på prøveafviklingen, inden de til enhver tid gældende gebyrer for prøveaflæggelse er betalt, medlemskab kontrolleret og 1 stk. resultathæfte er afleveret.

Information / modtagelse

- Modtagelse af dommer og deltagere, informering af disse om dagens forløb og anvisning af lufteplads.

Modtagelse og kontrol af resultathæfter, medlemskab samt at hundene opfylder de til enhver tid gældende betingelser for deltagelse i den pågældende prøve.

Tidsplan: Klik her

Lister m.v.

Udfyldelse af resultathæfter og resultatlister samt eventuelle diplomer.

Underskrift af ovenstående.

Resultatlisten indsendes til BHUA.

Afregning

Afregning med dommer og eventuel figurant.

Personligt medlemskab

Prøvelederen skal være medlem af Dansk Dobermann Klub.

Senest ændret på koordineringsmødet oktober 2017