Træningspladser

Dobermann

En Race til sport, avl og familien - intelligent og udfordrende

Træningspladser

Gruppe:

Træningspladser:

Kontaktpersoner:

1

Nordsjælland: Blovstrød Teglværksvej 12, 3450 Allerød.

www.ddk-nordsjælland.dk

Ditte Strejby

Tlf.: 51224140

strejby@gmail.com

2

Gribskov: Ny Mårumvej 214, 3230 Græsted.

www.ddk-gribskov.dk

Rene Husher

Tlf.: 28119231

husher@vip.cybercity.dk

3

Odense: Victoriagade 29, 5000 Odense C.

www.dansk-dobermann-klub-odense.dk

Jacob Gahvborg-Nielsen, Strandvænget 29, 5450 Otterup. Tlf. 26 84 35 60

E-mail: lange16@mail.dk

5

Thy: Langebeksvej 8, Skjoldborg, 7700 Thisted.

Maria Edlefsen , Stenskærvej 8 , 7755 Bedsted Thy.

Tlf. 23 44 85 19

E-mail: mariaedlefsen@hotmail.com

15

Nordjylland: Aalborg Hundecenter, Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.

www.dobermann-gr-nordjylland.dk

Formand Maria Edlefsen

E-mail: mariaedlefsen@hotmail.com

Tlf. 23 44 85 19

24

Horsens: Horsens Dyrskueplads, Hattingvej 2, 8700 Horsens. (Rødt klubhus på hjørnet af Schüttesvej og Hattingvej).

www.dansk-dobermann-klub-horsens.dk

Betina Westberg, Hedevej 7, Dørup, 8660 Skanderborg

Tlf: 31613125

E-mail: betinawestberg@hotmail.com

 

Regler for træningspladser

Almindelige bestemmelser

Alle brugshunderacer kan træne i Begynderprogram B uden medlemskab af specialklub. Ved træning i andre klasser samt ved prøveaflæggelse forevises dokumentation for hundeførerens medlemskab af DDK eller respektive specialklub. Dobermann har altid fortrinsret med hensyn til plads.

Alle hunde, der træner på godkendt plads, skal have udvidet ansvarsforsikring og være vaccineret efter DKK-regler.

 

Træningsprogram

Grupper godkendt af DDK skal altid som minimum træne i det til enhver tid gældende prøveprogram for DKK.

 

Godkendelse

Der skal foreligge ansøgning fra mindst 6 hundeførere, der alle er medlemmer af DDK. Der kan meddeles dispensation f.s.v. angår antallet af ansøgere. I ansøgningen skal der oplyses, hvem der er formand, kasserer og bestyrelsesmedlem, samt hvem der indledende skal virke som instruktører og indlæringsfiguranter. Mindst 2/3 af bestyrelsen (inkl. husstand) skal hver eje mindst een dobermann. Bestyrelse, instruktører og figuranter skal alle være villige til at overholde de til enhver tid gældende regler i DDK. Der kan ikke i DDK´s regi oprettes træningspladser på grund/arealer der på oprettelses tidspunktet ejes eller lejes af personer der er medlem af DDK. Hvis udlejer af arealet senere indmeldes i DDK. kan (men ikke nødvendigt skal ) DDK´s bestyrelse tage sagen op. Samtlige træningspladsers faciliteter skal til enhver tid være tilgængelig for ALLE gruppens medlemmer.

 

Efter at DDKs bestyrelse (BHUA) har modtaget de krævede oplysninger, tages der stilling til ansøgningen. Efter vedtagelse tilser et bestyrelsesmedlem pladsen for endelig godkendelse. Hvis en godkendt træningsplads flytter fysisk, skal den igen godkendes af (BHUA) bestyrelsen.

 

Ansvarlig

Der skal være valgt en bestyrelse. Se "Minimumsvedtægter for godkendte træningspladser". Formanden er ansvarlig overfor DDK. For, at der på pladsen gives den fornødne kvalificerede træning til alle, samt for, at det rette udstyr findes på pladsen. Trænere samt figuranter, hvis hustand er dobermann-ejere, skal være medlem af Dansk Dobermann Klub. Ved andet raceforhold end dobermann skal der foreligge medlemskab af respektive races specialklub.

Plads / rekvisitter:

Ronderingsbanen skal så vidt mulig være 80 meter bred og 100 meter lang. Der skal være 6 skjul/skærme i alt, 3 på hver langside forskudt for hinanden. Ronderingbanens mål: Se skitsen i prøveprogram / håndbog.

Flugtspring: Højde 1 m, bredde 1,5 m. Klatrespring: Højde 1,8 m, bredde 1,5 m. Afstanden mellem væggene skal ved jorden være 1,3 m. Apportbukke: 3 stk., henholdsvis 650 gr, 1 kg og 2 kg. Pistol: Til prøver benyttes kun kaliber 6 mm løsskudspistol.

Til figuranter skal der være udstyr efter de til enhver tid gældende regler. Kvaliteten skal være god og overholde gængse normer. Ved opstart af en gruppe kan der dispenseres inden for en aftalt dato vedrørende rekvisitterne.

 

Minimumsvedtægter for træningspladser

Gruppens navn er:

Gruppen er til enhver tid underlagt de af Dansk Dobermann Klub givne bestemmelser for træningspladser.

Pligtigt medlemskontingent fastsættes af gruppens generalforsamling efter oplæg fra bestyrelsen.

Gruppens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen demokratisk valgt bestyrelse. Bestyrelsesformanden er ansvarlig overfor DDKs bestyrelse.

Generalforsamling afholdes minimum hvert andet år (kalenderåret) med mindst 14 dages skriftligt varsel.

Stemmeberettigede er alle gruppemedlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Valgbare til bestyrelsen er alle gruppe-medlemmer, der tillige er medlemmer af Dansk Dobermann Klub, og som ikke er i kontingentrestance til pladsen. Mindst 2/3 af gruppens bestyrelsesmedlemmer eller disses husstand skal være ejer af en dobermann. Skulle der i en periode for et bestyrelsesmedlem falde en dobermann væk, kan denne sidde til næste generalforsamling i gruppen.

Dagsorden: Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskab

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelse

Eventuelt

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og skal i øvrigt bestå af et ulige antal.

Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer meddeles skriftligt Dobermannklubbens bestyrelse v/BHUA samt klubbladet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis hele bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 75% af gruppens betalende medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Indvarsling som under punkt 5.

 

Opløsning af gruppen kan kun ske med mindst 2/3 majoritet af de på en ekstraordinær generalforsamling fremmødte, stemmeberettigede gruppemedlemmer.

Ved opløsning af gruppen fordeles dennes nettoformue mellem medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Senest opdateret på koordineringsmødet oktober 2017