Indkaldelse til GF

Dobermann

En Race til sport, avl og familien - intelligent og udfordrende

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

I DANSK DOBERMANN KLUB

 

Søndag den 25. marts 2018 kl. 12.

Sted: Løve Forsamlingshus, Stationsvej 4, Løve, 4270 Høng

 

Dagsorden:

1. Valg af tre stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens fremlæggelse af:

a) det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse.

b) budgetforslag for 2018 til behandling og godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent for næste år.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af formand.

Søren Hansen modtager ikke genvalg.

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

Afgående er:

Jytte Nielsen modtager ikke genvalg

Tage Smith modtager genvalg

Der skal ligeledes vælges to suppleanter til bestyrelsen.

9.Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

10. Eventuelt

 

Forslag til dagsordenen samt personvalg skal være sekretær Ann-Christina Jensen, Hjelmerupvej 9, 5690 Tommerup, i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen.

Dvs. senest 5. februar 2018.

 

Kvittering/dokumentation for mindst tre måneders forudgående medlemskab af Dansk Dobermann Klub kan forlanges forevist på generalforsamlingen.

 

Der serveres kaffe og te samt franskbrød med ost og pålæg. Øl og vand kan købes.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub

Endelig dagsorden, klik her

Beskrivelse af forslag, klik her

Der skal foreligge skriftlig accept fra fotografen hver eneste gang, et billede skal gengives i bladet eller på hjemmesiden herunder også tilladelse til evt. beskæring - hvilket bedes medsendt til redaktøren. Jvf. domsfældelse vedr. ophavsret mod Cavalierklubben ved retten i Næstved.