Indkaldelse til GF

Dobermann

En Race til sport, avl og familien - intelligent og udfordrende

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

I DANSK DOBERMANN KLUB

 

Søndag den 26. marts 2017 kl. 12.

Sted: Victoriaklubben, Victoriagade 33, 5000 Odense C.

 

Dagsorden:

1. Valg af tre stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens fremlæggelse af:

a) det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse.

b) budgetforslag for 2017 til behandling og godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent for næste år.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Afgående er:

Ann-Christina Jensen modtager genvalg

Jacob Gahvborg-Nielsen modtager genvalg

Der skal ligeledes vælges to suppleanter til bestyrelsen.

8.Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

9. Eventuelt

 

Forslag til dagsordenen samt personvalg skal være sekretær Ann-Christina Jensen, Hjelmerup-

vej 9, 5690 Tommerup, i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen. Dvs. senest 5. februar

2017.

 

Kvittering/dokumentation for mindst tre måneders forudgående medlemskab af Dansk Dober-

mann Klub kan forlanges forevist på generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen og glædelig Jul samt godt Nytår fra

Bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub

Der skal foreligge skriftlig accept fra fotografen hver eneste gang, et billede skal gengives i bladet eller på hjemmesiden herunder også tilladelse til evt. beskæring - hvilket bedes medsendt til redaktøren. Jvf. domsfældelse vedr. ophavsret mod Cavalierklubben ved retten i Næstved.

Støt vores blad med en annonce og få et link her: